STATIKA VESTAVBY BAZÉNU VE 3.NP, BD PRAHA - PODOLÍ

Vypracován projekt statického posouzení hlavních nosných prvků objektu v souvislosti s uvažovaným přitížením instalací vestavěného bazénu místo stávající terasy v úrovni 3.NP. pro soukromého inverstora v Praze Podolí. 

V rámci posudku byla odhalená nedostatečná únosnost stropní desky předmětného podlaží, vynášející zatížení přímo do nosných sloupů. Ostatní nižší dotčené konstrukce nosného systému objektu byly schopny navrhované přitížení přenést, jejich únosnost byla dostatečná, hlavně díky úbytku zatížení vlivem nerealizovaného zastřešení v místě nad terasou.

Vzhledem k míře přetížení železobetonové stropní desky a další předpokládané kolizi při výpočtu protlačení bylo v rámci statického návrhu vyprojektováno doplnění nosné konstrukce objektu systémem ocelových nosníků v místě pod uvažovaným bazénem, vynášející zatížení přímo do stávajících nosných sloupů.

Specifikem tohoto projektu byla snaha o zachování původního architektonického řešení a designové čistoty vlastního objektu, jež je dílem předního českého architekta Josefa Pleskota, které vyžadovalo skrytí veškerých nově prováděných konstrukcí tak, aby netvořily rušivý element a nenarušovaly současný strohý styl stávajících interiérů bez viditelných nosných konstrukcí. Bližší podrobnosti o projektu přidány do složky STATIKA.

Veškeré naše projekty jsou prováděny ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb