Statika

Provádíme navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních a inženýrských staveb a to ve všech materiálových variantách. Konstrukce navrhujeme od koncepčního návrhu až po realizační a dodavatelskou dokumentaci stavby (výkresy tvaru a výztuže, dílenská dokumentace, detaily styků konstrukcí, návrhy spojů atd.)

Zabýváme se projekty novostaveb, rekonstrukcemi, autorskými a technickými dozory a poradenstvím.

/ beton / železobeton / ocel / dřevo / zdivo / kompozity /

níže k nahlédnutí reference vybraných dokončených projektů:

 

Statika stavebních konstrukcí rozumí celý soubor technických disciplín, využívaných při navrhování a posuzování stavebních konstrukcí. Jejím úkolem je optimální navržení konstrukce na účinky statických i dynamických zatížení. Statika se v praxi zabývá vyšetřováním stavebních konstrukcí a jejich částí v různých prostorových úrovních a systémech. Účelem je stanovit takové dimenze jednotlivých prvků konstrukce, aby tato soustava přenesla požadovaná zatížení s předem definovanou bezpečností během předepsané životnosti konstrukce. Cílem je bezpečně přenést požadovaná působící zatížení pomocí nosných prvků konstrukce do základů. Ve statice se vychází z elementárních diferenciálních vztahů, ze kterých jsou odvozeny obecné algebraické vztahy mezi vnitřními silami a přetvořeními konstrukce. Tyto obecné prostorové vztahy jsou dále zjednodušovány na soustavy základních prvků, které jsou počítány a dimenzovány samostatně.

Veškeré naše projekty jsou prováděny ve spolupráci s autorizovaným inženýrem pro obor statika a dynamika staveb